top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a 4you coaching Kft. ügyfelei részére a róluk kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a 4you coaching Kft. által az Önnel kötött szerződésével, valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Az Ön személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét, valamint, ha Ön a munkáltatójával kötött szerződés alapján vesz részt képzésünkben, akkor munkáltatójának nevét és székhelyét,

b) ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor a számla kiállításához szüksége adatként az Ön lakcímét,

c) az Ön által a képzéssel, szolgáltatással összefüggésben nekünk megküldött leveleket, üzeneteket.

 

Az adatkezelés célja

a) egyrészt az, hogy a 4you coaching Kft. az Önnel mint magánszeméllyel vagy az Ön munkáltatójával az Ön javára kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így különösen biztosítsa az Ön részvételét a képzésen, eljuttassa Önhöz a képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat,

b) másrészt az, hogy az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok elkészítése és benyújtása, nyilatkozatok megtétele) a 4you coaching Kft. eleget tudjon tenni,

c) harmadrészt az, hogy Önnek – kifejezett, a szerződés végrehajtásának feltételéül nem szabott – hozzájárulása esetén marketing célú tájékoztatást nyújtson,

d) negyedrészt az, hogy a 4you coaching Kft. az Ön rendelkezési joga alapján megtett intézkedések jogszerűségét, különösen hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését bíróság vagy hatóság eljárásában bizonyítani tudja.

A kapcsolattartási adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében minden esetben megtörténik, marketing célú felhasználásuk azonban csak, a szerződéses szolgáltatás igénybevételéről szóló nyilatkozattól elkülönült külön hozzájárulás, a tiltó listán történő szerepeltetésük pedig csak ez utóbbi hozzájárulás visszavonása esetén történik meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

a) abban az esetben, ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor az Önnel mint érintettel megkötött szerződés végrehajtása,

b) abban az esetben, ha Ön a munkáltatójával kötött szerződésünk alapján vesz részt a képzésünkben, az Ön által a képzésre való jelentkezéskor megadott hozzájárulás,

b) a számviteli és közterhekkel összefüggő adatkezelési műveletek esetében a 4you coaching Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése, valamint

c) a marketing célú tájékoztatás (hírlevél) tekintetében az Önnek a feliratkozáskor kifejezett, a szerződés megkötésétől elkülönülő hozzájárulása, amelyet megadhat a 4you coaching Kft. marketing célú tájékoztatásainak fogadására általában, végül

d) a tiltó lista adatai tekintetében 4you coaching Kft. azon jogos érdeke, hogy az Ön rendelkezési joga alapján megtett intézkedések jogszerűségét, különösen hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését bíróság vagy hatóság eljárásában bizonyítani tudja.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a 4you coaching kft. (székhely: 8096 Sukoró, Kalász utca 13/B, képviselő: Szabó Viktória ügyvezető, cégjegyzékszám: 07-09-027756, e-mail: hello@4youcoaching.com) Kizárólag cégünk vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, a megadott adatkezelési célok érdekében.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.

A 4you coaching Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként igénybe veszi a könyvelési tevékenységek végzéséhez a Velence-Hungary Kft. cégjegyzékszám: 13 09 103588, székhely: 2481 Velence, Balatoni út 51., adószám: 13506104-1-07, képviselő: Szűcs Tímea harmadik fél szolgáltatásait. A 4you coaching Kft. és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A munkáltató és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Kapcsolattartási adatait a teljes élethosszig való tanulás biztosítása érdekében az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, a tiltó lista adataként nevét, e-mailcímét és telefonszámát pedig a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeljük (archívként).

 

Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ön az adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben – azon eset kivételével, amikor az érintett személyes adat kezelésére a 4you coaching Kft. jogszabály alapján köteles – az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra a továbbiakban nem használjuk, Önnek megkereséseket – az adatai kezelésével összefüggő tájékoztatást kivéve – nem küldünk.

Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a 4you coaching Kft. a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az Infotörvény és a GDPR kizárólag a személyes adatok kezelésére vonatkozik, arra nézve kötelező, így a céges vagy anonim, a személy beazonosíthatóságát lehetővé nem tevő egyéb adatok kezelésére e jogszabályokban előírt szabályok és a jelen adatkezelési szabályzat nem alkalmazandó.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az a munkáltató által tárolt adatokról.

Rendelkezési és hozzáférési jogait az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy a hello@4youcoaching.com e-mailcímen jelezze felénk:

Ugyanezen az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.

 

Köszönjük, hogy végigolvasta adatkezelési tájékoztatónkat.

Szerzői jogi nyilatkozat


A 4youconsulting.hu honlapon megjelenő vizuális, audio vagy szöveges tartalom - tehát bármely szerzői alkotás - szerzői jog oltalom alatt áll. A szerzői vagyoni jogok jogosultjai a 4you coaching kft.

A 4youconsulting.hu oldalon és aloldalain található - kifejezetten, de nem kizárólagosan - know-how- k, tematikák, megnevezések, leírások, mint szerzői alkotásoknak, eltérő rendelkezése hiányában semmilyen formában sem megengedett a másolásuk, felhasználásuk, többszörözésük vagy tárolásuk elektronikus adattárban. A honlapon történő közzététellel nem irányul szándékunk arra, hogy az ott található tartalmakat az engedélyünk és az előzetes hozzájárulásunk nélkül felhasználásra átadjunk.

Erre tekintettel tilos a fenti példálózó jelleggel megjelölt alkotások ezektől eltérő bármely technikai módszerrel bármely módon történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon anyagi haszonszerzés céljával vagy anélkül történő felhasználása az alkotás jogosultjának írásbeli engedélye nélkül.

Idézetként történő felhasználás esetén nem módosítható az idézett tartalom és megjelölendőek az alábbiak: Forrás: 4you coaching kft. mint jogosult, a honlap címe: www.4youconsulting.hu, és a pontos aloldal, mint forrás (pl: https://www.4youconsulting.hu/ahogy-dolgozunk ).

Ezen rendelkezés nem érinti az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogokról szóló törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket, kizárólag az ott meghatározott felhasználók számára az ott rögzített célból és mértékben.

A művek bármely más felhasználásához a szerzők írásos hozzájárulása szükséges

Amennyiben jogosulatlan szerzői felhasználást észlelünk saját tartalmainkra vonatkozóan, azt azonnal közjegyzői ténytanúsítással rögzítjük, amely az ellenkező bizonyításig egy perben vagy jogvitában valóságként tekintendő. A jogosulatlan felhasználásért kártérítés jár. A kártérítés összege ellenkező megállapodásig átalánykötbérként 500.000 Ft/felhasználás. A jelen weblap böngészésével a felhasználó ráutaló magatartást tesz annak érdekében, hogy úgy tekinthessük, hogy elfogadja e kikötést, amennyiben e nyilatkozat ellenében is jogtalanul elveszi és használja vagy hasznosítja tartalmainkat. Szerzői jogaink és a kártérítés érvényesítéséhez szerzői és kártérítési ügyekben jártas jogászt alkalmazunk, és annak minden eljárási költsége a jogsértőt terheli pernyertesség esetén.

bottom of page